طراحی شده توسط گوگل ترجمهترجمه کردن
تکذیبنامهها
به خانواده بهداشت ویتمن واکر بپیوندید احساس مناسب را دارید؟ اکنون سریعتر از همیشه عضو شوید! ادامه مطلب
سلب مسئولیت / بخش 1557 اطلاعیه عدم تبعیض
بخش 1557 اطلاعیه عدم تبعیض
Whitman-Walker Health ("WWH") با بخش 1557 اعلامیه عدم تبعیض مطابقت دارد و بر اساس نژاد ، رنگ ، مذهب ، جنسیت ، وضعیت زناشویی ، گرایش جنسی ، هویت جنسیت یا بیان ، تسلط به زبان انگلیسی ، منش ملی ، تبعیض قائل نمی شود. سن ، ناتوانی ، وضعیت جانبازی یا هر وضعیت دیگری که توسط قانون محافظت می شود.
  • WWH خدمات کمک به زبان را برای کسانی که دارای مهارت محدود انگلیسی هستند ، ارائه می دهد ، از جمله جزئیات نحوه دستیابی به اینگونه کمک ها و خدمات.
  • WWH وسایل کمکی و خدمات کمکی مناسب را برای افراد معلول فراهم می کند ، از جمله جزئیات نحوه دستیابی به چنین کمک ها و خدمات.
  • WWH مدیر انطباق خود را به عنوان هماهنگ كننده انطباق تعیین كرده است. شما می توانید از طریق پست تلفنی در 1377 R St. NW ، واشنگتن ، دی سی 20009 از طریق نامه به 202.745.7000 به بخش انطباق برسید.
  • WWH روشهای شکایت را اتخاذ کرده است ، از جمله اطلاعاتی درمورد اینکه چگونه ممکن است فرد شکایت کند. لطفاً برای کپی از خط مشی و مراحل شکایت ، با بخش انطباق WWH تماس بگیرید.
  • افراد ممکن است شکایت تبعیض آمیز داشته باشند دفتر حقوق مدنی.
Español (اسپانیایی)

ATENCIÓN: si habla español، tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

አማርማ (آمهریک)

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ እርዳታ ድርጅቶች ድርጅቶች ፣ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-800-368-1019 (መስማት ለተሳናቸው: 1-800-537-7697).

فرانسیس (فرانسوی)

توجه: Si vous parlez français، des des d'aide linguistique vous sont پیشنهاد رایگان می کند. Appelez le 1-800-368-1019 (ATS: 1-800-537-7697).

繁體 中文 (چینی)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-368-1019 (TTY1-800-537-7697.

پرتغالی (پرتغالی)

ATENÇÃO: Se fala português، encontram-se disponíveis serviços linguísticos، grátis. Ligue برای 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

روسی (روسی)

ВНИМАНИЕ: Ели вы говор на русском языке، то вам доступны слободные خدمات перевода. Звоните 1-800-368-1019 (телетайп: 1-800-537-7697).

فارسی (آلمانی)

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen، sthen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

Tiếng Việt (ویتنامی)

CHÚ Ý: نیازی به تایید Tiếng Việt نیست، به همین علت است که شما می توانید از آن استفاده کنید. GOJO-1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697) می باشد.

العربية (عربی)

ملحوظة: إذا كنت تتحدث العربية ، خدمات خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل على الرقم 1-800-368-1019 (هاتف الصم والبكم: 1-800-537-7697)

हिंदी (هندی)

ध्यान द €: € य € आप बोलते ह भाषा € भाषा सेवाएं उपलब्ध ह। € 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697) पर कॉल कर €

한국어 (کره ای)

주의: 한국어 를 사용 하시는 경우، 언어 지원 서비스 를 무료 로 이용하실 수 있습니다. 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697) 번 으로 전화 해 주십시오.

فیلیپینی (فیلیپینی)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog، maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

تاگالوگ (تاگالوگ)

1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697) به این ترتیب می توان گفت که XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX (XT-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX)

باهازا اندونزی (اندونزیایی)

پرهاتیان: Jika Anda berbicara dalam Bahasa Indonesia، layanan bantuan bahasa akan tersedia secara gratis. Hubungi 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

اردو (اردو)

خبریار: اگر آپ اردو بولتے ئی، تووپ كوك زبان چه كسي مدد ك خدمات مفت مي كند دستاب ہيں. کول 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

همچنین ممکن است که شما علاقه مند باشید به

بلاگ ها

دریافت واکسن COVID-19 خود با ما و سایر موارد ...

اوت 16، 2021

بلاگ ها

COVID-19 چه مواردی را در موارد مهاجرت تحت تأثیر قرار داده است؟

ژوئیه 17، 2020

بلاگ ها

به روز رسانی در ویتمن واکر در طول COVID-19 P ...

اوت 16، 2021

بلاگ ها

Telehealth پورتال بیمار

ژوئن 05، 2020

بلاگ ها

مراقبت از جامعه: یک بررسی سلامت روان

مارس 17، 2020

بلاگ ها

چگونه به انتصاب Telehealth خود بروید

اکتبر 02، 2020

بلاگ ها

در طول سرفه Evalua چه باید انتظار داشت ...

مارس 18، 2020

بلاگ ها

نحوه مدیریت عفونت های تنفسی ، سرفه و ...

مارس 02، 2020

بلاگ ها

درباره Coronavirus چه باید دانست

اوت 20، 2020

بلاگ ها

چگونه می توان جامعه خود را از آنفولانزا سالم نگه داشت ...

آوریل 27، 2020

بلاگ ها

ثبت نام در پوشش بیمه ای برای 2020؟ ما حدود ...

دسامبر 06، 2019

بلاگ ها

ما در حال انتقال به لیز هستیم ¡Nos vamos a mudar ... a ...

اکتبر 14، 2019

بلاگ ها

اعلامیه مهم برای بیماران Medicare

اکتبر 14، 2019

بلاگ ها

با تأمل در 11th سالانه ملی مردان همجنسگرا ...

سپتامبر 27، 2019

بلاگ ها

شفا پس از تروما با پری و جامعه

ژوئن 12، 2019

وبلاگ سیاسی

معرفی مجلس نمایندگان به تأیید جنسیت ...

آوریل 22، 2019

وبلاگ سیاسی

نشانگرهای جنسی X نشان دهنده زندگی و ایجاد آگاهی ...

آوریل 18، 2019

وبلاگ سیاسی

ابتکار دولت ترامپ برای پایان دادن به ...

مارس 06، 2019

بلاگ ها

نامه باز ما به جامعه

ژانویه 07، 2019

داستان 40

سال 40 سال ما در بازبینی

اکتبر 14، 2018

داستان 40

والری ویالتا ، "زندگی دقیقاً همانگونه که می خواهید ...

اکتبر 07، 2018

داستان 40

بیش از 40 سال بعد، آنچه ما آموخته ایم و ...

سپتامبر 30، 2018

داستان 40

سفرهای ما به ویتمن واکر

سپتامبر 23، 2018

داستان 40

"ما می توانیم خط پایان را ببینید" ﹘ تاریخچه عکس ...

سپتامبر 16، 2018

داستان 40

مرکز پزشکی الیزابت تیلور، خانه دین ...

سپتامبر 09، 2018

داستان 40

آملی زورن، پذیرش تمرین بهداشت فمینیستی ...

سپتامبر 02، 2018

داستان 40

"با هم، بیایید آموزش خودمان را به زندگی" - T ...

اوت 26، 2018

داستان 40

الن کان، پیدا کردن هدف و جامعه در طول ...

اوت 19، 2018

داستان 40

آنتونیو هاردی، یک منبع برای همسالان من است

اوت 12، 2018

داستان 40

برنامه خدمات لزبین، نشستن سلامتی ...

اوت 05، 2018

داستان 40

مایکل شیلبی، احساس آرامش، متمرکز و دیدنی ...

ژوئیه 29، 2018

داستان 40

خیابان 1407 S، ستون امید

ژوئیه 22، 2018

داستان 40

مرکز درمان بیلی آستین روز

ژوئیه 15، 2018

داستان 40

سلام ویتمن واکر، ما شما را می بینیم

ژوئیه 08، 2018

داستان 40

تونی برنز، یادگیری و زندگی با اچ آی وی در ...

ژوئیه 01، 2018

بلاگ ها

نگه داشتن جامعه من در ذهن

ژوئن 29، 2018

بلاگ ها

اکنون مطالعه سلامت زنان ترانسژنراسیون اکنون ثبت نام می شود

ژوئن 26، 2018

داستان 40

احمد، به دست آوردن قدرت و زندگی هر روز مانند ...

ژوئن 24، 2018

داستان 40

قدرت مربیگری و پرورش با ویروس HIV

ژوئن 17، 2018

وبلاگ سیاسی

کیک شاهکار - دیوان عالی کشور چیست؟

ژوئن 12، 2018

داستان 40

جو Izzo، تعریف سکس امن در سن ه ...

ژوئن 10، 2018

داستان 40

دریک "توت فرنگی" کاکس، توزیع لذت و عشق ...

ژوئن 03، 2018

داستان 40

لیلی لئونارد، قدرت یک زندگی طولانی ...

ممکن است 27، 2018

داستان 40

دی. Magrini، واشنگتن و آنچه او می خوا ...

ممکن است 20، 2018

داستان 40

Winifred Quinn، حمایت از LGBTQ Seniorors th ...

ممکن است 13، 2018

داستان 40

دون بلانچون، با تشخیص 12 سالهای خدمتکار ...

ممکن است 05، 2018

داستان 40

ادیسا بااکر، رهبر مورد علاقه و پرشور ...

آوریل 29، 2018

داستان 40

رندی پومفری، تقویت خاطرات طولانی ...

آوریل 22، 2018

داستان 40

Bianca Rey، دفاع از خود و جامعه من ...

آوریل 15، 2018

داستان 40

باربارا لوئیس، توانمندسازی زنان از طریق مراقبت های بهداشتی

آوریل 08، 2018

داستان 40

مکس رابینسون، پیشگام روزنامه نگاری سیاه

آوریل 01، 2018

داستان 40

جرارد تایلر، دیسکو و دوستان تست شده

مارس 25، 2018

داستان 40

کارل کربن، ویتمن واکر باعث می شود که من احساس کنم ...

مارس 18، 2018

داستان 40

جوان سینسرو، همدلی خدمت

مارس 11، 2018

داستان 40

کریس استرلی، درک ما را به عنوان مردم

مارس 04، 2018

داستان 40

ریچشاه رایان، علامت گذاری هر تولد یک ه ...

فوریه 25، 2018

داستان 40

گریسون و کریستین، من شما را واقعی می بینم

فوریه 17، 2018

داستان 40

کرمیت ترنر، یادداشت های موسیقی و چهره های بسیاری ...

فوریه 11، 2018

داستان 40

مدیسون چمبرز، در حال رشد و تعلیم و تربیت با ...

فوریه 03، 2018

داستان 40

جیم گراهام، رهبر تاثیرگذار

ژانویه 27، 2018

داستان 40

دیدار با دکتر مری ادواردز "واکر"

ژانویه 20، 2018

داستان 40

دیدار والت ویتمن

ژانویه 13، 2018

وبلاگ سیاسی

DC برای اولین بار در کشور استفاده از "X" جنس مار ...

ژوئیه 19، 2017

بلاگ ها

Hoop'N برای مراقبت، Hoop 'N 4 HIV

ژوئیه 10، 2017

وبلاگ سیاسی

حرکت سوزن در عدالت ...

آوریل 17، 2017

وبلاگ سیاسی

گام بزرگی برای حقوق مدنی LGBTQ

آوریل 13، 2017

بلاگ ها

سری اتصال جامعه

مارس 24، 2017

وبلاگ سیاسی

نشست در مورد زندگی سیاه: پاسخ سیاه آمریکا ...

فوریه 08، 2017

بیایید در تماس باشیم

دریافت آخرین اخبار جامعه ویتمن واکر در صندوق پستی خود را دریافت کنید!

کردن